بوستان معلم مناسب سازی شده ویژه افراد دارای معلولیت با حضور مدیر کل و معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمان ، رئیس ، جانشین دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور ، معاون شهردار ، فرماندار ، رئیس حراست بهزیستی استان ، رئیس بهزیستی رفسنجان و جمعی از مسئولین محلی در شهر رفسنجان افتتاح شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان این پارک با درخواست و پیگیری بهزیستی استان کرمان و با همت شهرداری رفسنجان با اعتبار 1 میلیارد و دویست میلیون ریال برای حمایت و حضور جامعه معلولین در اماکن عمومی راه اندازی شد .

لازم به ذکر است زمین بازی مناسب ، ایجاد مسیر نابینایان ، نصب دستگاه های ورزشی ویژه افراد دارای معلولیت  و سرویس های بهداشتی طراحی شده ویژه معلولین از جمله  اقدامات مناسب سازی در بوستان معلم است .