عملکرد یک ساله بهزیستی استان کرمان در بخشهای حمایتی و تخصصی در آستانه آغاز هفته بهزیستی از طریق برنامه زنده میکروفن  صبح رادیو کرمان تشریح شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین برنامه صبحگاهی  رادیوکه هر صبح بصورت زنده از 8:15 الی 9 از صدای مرکز کرمان با موضوع مسائل اجتماعی پخش می شود ، دکتر رضا عباسی مدیرکل به تشریح گزارش عملکرد یک ساله پرداخت وعلاوه بر آن به پرسشهای مجری برنامه و سوالات تلفنی مردم نیز پاسخ گفت . برپایه این خبر ، دراین برنامه رادیویی به موضوعاتی همچون سختی کار و فعالیت مددکاران بهزیستی ، نقش بهزیستی در تحقق رفاه اجتماعی در جامعه ، رابطه توانمند سازی مددجویان و خلق حماسه اقتصادی ، تشریح برنامه های هفته بهزیستی و مهر رمضان و… از سوی مدیرکل بهزیستی نیز پرداخته شد.