رديف نام نام خانوادگي مدرك تحصيلي سمت شماره تماس email سابقه کار سوابق کاری 
سال  ماه روز
1 عليرضا وحيدزاده رحمت ابادي دكتري تخصصي مدیر کل 31211008 avahidzadeh1352@gmail.com 20 5 22 مدیر شهرستان کرمان-معاون مشارکتهای مردمی- معاون امور اجتمای
2 علي رمضاني فوق ديپلم معاون پشتیبانی و منابع انسانی 31211023 aliramezani139133@gmail.com 30 4 0 جانشین معاونت پشتیبانی- سرپرست معاونت پشتیبانی
3 علي ابراهيمي زرندي فوق ليسانس معاون امور اجتماعی 31211059 ebrahimi@mail.ir 19 9 28 رئیس اداره بهزیستی شهرستان زرند- سرپرست روابط عمومی بهزیستی استان
4 احمد شفيعي درب آسيابي ليسانس معاون امور توانبخشی 31211146 ahmad.shafie@yahoo.com 19 11 10 سرپرست معاونت توانبخشی
5 خسرو ملك شاهي دكتري پزشکی معاون امور توسعه پیشگیری 31211089 khosro45@yahoo.com 29 7 0 سرپرست معاونت پیشگیری
6 علی اکبر  دستجردی لیسانس معاون هماهنگی موسسات غیر دولتی و اشتغال 31211054 Dastjerdi2023@gmail.com 12 1 0 رئیس اداره بهزیستی شهرستان قلعه گنج- سرپرست معاونت مشارکتهای مردمی
7 مرجان سلطاني رمون فوق ليسانس مدیر بهزیستی شهرستان کرمان 31211411 behzistiker@mail.ir 22 7 11 رئیس شیرخوارگاه- رئیس خانه بازپروری دختران- رئیس خانه سلامت
8 شوکت رستمی سالاری فوق ليسانس مسئول نمایندگی خدمات بهزیستی فاریاب 43395811 behzistifaryab@mail.ir 1 9 0 _
9 حجت پيري زاده ليسانس مسئول نمایندگی خدمات بهزیستی شهرستان ارزوئیه 42480385 behzistiorzu@mail.ir 8 6 0 _
10 مجيد پوداتات فوق ليسانس مسئول تمایندگی خدمات بهزیستی شهرستان انار 34382904 behzistianar@mail.ir 17 7 0 _
11 ميثم منظري توكلي ليسانس رئیس اداره بهزیستی شهرستان بافت 42423994 behzistibaft@mail.ir 8 8 21 _
12 نجمه زاهدي ليسانس رئیس اداره بهزیستی شهرستان بردسیر 33522605 behzistibard@mail.ir 13 11 2 _
13 محمد ابوذري فوق ليسانس رئیس اداره بهزیستی شهرستان بم 44216058 behzistibam@mail.ir 10 0 18 رئیس اداره بهزیستی نرماشیر
14 خداداد سالاري زاده كريمي فوق ليسانس رئیس اداره بهزیستی شهرستان جیرفت 43264701 behzistijiroft@mail.ir 10 1 22 رئیس اداره بهزیستی عنبرآباد
15 قدسيه ميداني لیسانس مسئول نمایندگی خدمات بهزیستی شهرستان رابر 42452089 behzistirabor@mail.ir 17 4 0 _
16 حميد رضا نخعي ده علي ليسانس رئیس اداره بهزیستی شهرستان راور 33727681 behzistiravar@mail.ir 14 3 15 _
17 محمود حيدري همت آبادي فوق ليسانس رئیس اداره بهزیستی شهرستان رفسنجان 34289871 rafsanjan@behzisti-kr.ir 20 5 0 رئیس مرکز فیاض بخش رفسنجان
18 مرتضي نمدادي ليسانس رئیس اداره بهزیستی شهرستان رودبار جنوب 43367418 behzistirud@mail.ir 12 2 0 رئیس اداره بهزیستی منوجان
19 علي ميرزاده قاسم ابادي ليسانس رئیس اداره بهزیستی شهرستان ریگان 44361122 Behzistirigan@gmail.com 24 7 17 رئیس اداره بهزیستی بم
20 رضا محمودی نسب فوق لیسانس رئیس اداره بهزیستی شهرستان زرند 33426492 behzistizarand@mail.ir 20 0 0 رئیس اداره حراست (با ابلاغ)
21 حسنعلی بردستانی فوق ليسانس رئیس اداره بهزیستی شهرستان سیرجان 42200744 behzistisir@mail.ir 16 6 0 سرپرست اداره بهزیستی شهرستان سیرجان
22 ياسر حجي زاده مورو ليسانس رئیس اداره بهزیستی شهرستان شهربابک 34111001 behzistishahr@mail.ir 17 6 0 سرپرست اداره بهزیستی شهرستان شهربابک
23 عباس سرحدي سرطاقين ليسانس رئیس اداره بهزیستی شهرستان عنبر آباد 43293101 behzistianbar@mail.ir 9 11 25 سرپرست اداره بهزیستی شهرستان عنبرآباد
24 علي قاسمي ليسانس رئیس اداره بهزیستی شهرستان فهرج 44280936 behzistifah@mail.ir 17 4 0 سرپرست اداره بهزیستی شهرستان فهرج
25 احمد  موسی زاده آهوان لیسانس رئیس اداره بهزیستی شهرستان قلعه گنج 43391321 behzistighale@mail.ir 13 0 0 _
26 محمد مسلمي ليسانس رئیس اداره بهزیستی شهرستان کهنوج 43204772 behzistikah@mail.ir 18 2 26 سرپرست اداره بهزیستی شهرستان رودبار
27 محمد قصري ليسانس رئیس اداره بهزیستی شهرستان کوهبنان 33495532 behzistikoh@mail.ir 15 10 20 _
28 نسیبه زارعی دکتری تخصصی رئیس اداره بهزیستی شهرستان منوجان 43302232 behzistimenujan@mail.ir 24 0 0 _
29 الهام خواجه نظامي فوق ليسانس رئیس اداره بهزیستی شهرستان نرماشیر 44272048 behzistinar@mail.ir 7 10 0 _
30 حميدرضا سلطان آبادي ليسانس نماینده مدیرکل درشهرستان گنبکی  44363056 hamidsoltan708@gmail.com 12 1 0 _