صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان از تشکیل کانون بازنشستگان در بهزیستی کرمان خبرداد و گفت : به منظور استفاده از تجارب پیشکسوتان بهزیستی و برنامه ریزی بهتر و دقیق تر در مسیر تأمین رفاه اجتماعی جامعه هدف ، کانون بازنشستگان بهزیستی تشکیل می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان  ، مدیرکل بهزیستی افزود:با دراختیار قرار دادن فضایی به بازنشستگان در صدد آنیم تا حضور بازنشستگان را به مجموعه بهزیستی فعال و از نظرات آنان در انجام ماموریت های سازمان استفاده نمائیم .

وی اظهار داشت : دراین کانون کمیته های مختلفی تشکیل خواهد شد تا باتوجه به تخصص بازنشستگان و همراهی آنان  ، جوانان و پرسنل شاغل بتوانند خدمات بهتر و مؤثر تری به جامعه هدف ارائه نمایند.
صادق زاده خاطر نشان کرد : اگر بخواهیم همسو با مسایل اجتماعی روز دنیا برای کاهش آسیب های اجتماعی پیش رویم باید ا ز اندوخته های پیشکسوتان و علم روز با هم استفاده نمائیم.