به مناسبت هفته بهزیستی دردیدار رئیس وکارمندان بهزیستی با ریاست دادگستری تفاهم نامه  همکاری منعقد شد

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در این دیدار ابتدا الهام خالویی فعالیتها واقدام بهزیستی در سطح شهرستان بافت راتشریح نمود و بر ارجاع پرونده های طلاق از دادگستری به مراکز مشاوره تحت نظارت اعلام آمادگی نمود
درادامه این دیدار یداله سپهری رئیس دادگستری شهرستان ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته بهزیستی ،خدمت به محرومین ومعلولین راتوفیق الهی دانست واز بابت این توفیق به دست آمده به کارکنان بهزیستی تبریگ گفت
رئیس دادگستری کاهش میزان طلاق ،صلح وسازش ودر نتیجه پیشگیری از بروز آسیبهای اجتماعی بعداز طلاق رااز اهداف مشترک دادگستری وبهزیستی توصیف نمود
درادامه تفاهمنامه همکاری در سه محور ،ارجاع پرونده ها به مراکز مشاوره تحت نظارت بهزیستی- پیش بینی وبرگزاری یک جلسه مشترک باحضور رئیس دادگستری ووکلای سطح شهربرای دریافت خدمات حقوقی به نفع گروههای هدف و برگزاری جلسات مشترک بارئیس دادگستری ،رئیس ثبت اسناد ،سردفترداران ، نیروی انتظامی و بسیج باهدف بهره مندی ازمنابع وامکانات موجود وهمچنین انجام مشاوره های پیش از ادواج، منعقد شد