در شانزدهمین جشنواره شهید رجایی که با حضور استاندار کرمان و کلیه دستگاههای اجرایی برگزار شد از  اداره کل بهزیستی استان کرمان تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان، در این جشنواره طی لوح سپاسی که از سوی استاندار به مدیر کل بهزیستی کرمان اهدا شد از مدیریت و کارکنان این اداره کل بواسطه تلاشها و اقدامات  صورت گرفته قدردانی شد.

گفتنی است در بخشی از لوح اهدا شده آمده است: مساعی ارزشمند مدیریت و کارکنان آن اداره کل در شاخصهای عمومی و اختصاصی طی سال 1391 و کسب عنوان دستگاه« قابل تقدیر» توسط شانزدهمین جشنواره شهید رجایی استان را ارج می نماییم .