مراسم تقدیر از خدمات محمد رسول شهدادی معاون امور فنی بهزیستی شهرستان کرمان با حضور معاون پیشگیری بهزیستی استان کرمان ، مدیرو کارکنان بهزیستی شهرستان کرمان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان مهدی نخعی معاون پیشگیری بهزیستی کرمان از خدمات ارزنده محمدرسول شهدادی تقدیر و و محمدعلی محمدی به عنوان معاون امور فنی بهزیستی شهرستان کرمان معرفی شد.