مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت: به مناسبت هفته بهزیستی با اختصاص اعتباری از سوی سازمان بهزیستی کشور تمامی مددجویان پشت نوبت توانبخشی و تعداد زیادی از مددجویان امور اجتماعی از این پس مستمری ماهانه دریافت می کنند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دکتر عباسی این اقدام را در طول بیست سال اخیر اقدامی بی سابقه دانست و افزود: براساس اعتبار 5/2 میلیارد تومانی که از سوی بهزیستی کشور به کرمان اختصاص یافت ، قریب 4 هزار نفر از مددجویان توانبخشی و امور اجتماعی در سراسر استان ماهانه از تیرماه امسال از بهزیستی مستمری دریافت می کنند. وی اظهارداشت  افرادی که مراحل قانونی را بطور کامل سپری کرده باشند و کمیسیون های تخصصی بهزیستی را برای تائید تحت پوشش بودن بهزیستی گذرانده باشند ، می توانند از این پس مستمری دریافت کنند. مدیرکل بهزیستی افزود: باتوجه به اجرایی شدن این اقدام از این پس تعداد افراد پشت نوبت بهزیستی به حداقل رسیده و می توان گفت درحوزه توانبخشی مددجوی پشت نوبت در حال حاضر نداریم .