کارگاه آموزشی حمایت یابی با حضور مدیرکل دفتر توانمند سازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور ، مدیرکل بهزیستی استان کرمان ، مدیرکل امور بانوان و مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان : عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی در آیین افتتاح دوره آموزشی حمایت یابی گفت : موضوع مهمی که جامعه و دولت باید مورد توجه قرار دهند توانمند سازی است که البته اجرای فرآیند توانمند سازی مختص دستگاه یا سازمان نیست چراکه موضوع توانمند سازی عنوانی باید فراگیر شود و برای این فراگیری به برنامه ریزی نیاز داریم .

وی با بیان اینکه در جامعه امروز به تناسب گستردگی مشکلات ، به برنامه و راهکار نیاز داریم اظهار داشت : ما باید توانمند سازی را فرایندی بدانیم که در تفکر ، رفتار و فرهنگ جامعه نهادینه شود.

حسینی مدیر کل امور بانوان استانداری کرمان با اشاره به اینکه 60درصد ، افراد تحت پوشش بهزیستی زنان و کودکان هستند گفت : آموزش و آگاهسازی این قشر از جامعه بسیار مورد نیاز است .

وی استفاده از زنان و کودکان را در فرآیند آموزش و آگاهسازی ضروزی دانست و افزود : علاوه بر فراهم کردن شرایط برای اشتغال این گروه از جامعه باید فضای مناسب برای ورزش ، تحرک و نشاط زنان و کودکان فراهم شود.

زهرا موسی پور مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمان با بیان اینکه داشتن سازمانی برتر در حوزه ای چون حوزه مسائل اجتماعی مستلزم ارزیابی و آسیب شناسی اقدامات انجام شده می باشد ، گفت : اقدامات اولیه برای الزمی شدن آزمایشات ژنتیک از بهزیستی استان کرمان آغاز شده است بنابراین زمینه برای اجرایی شده برنامه ها و طرح های جدید اجتماعی در بهزیستی کرمان فراهم است .

فریبا بریمانی مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان بهزیستی کشور با تاکید بر ضرورت توانمند سازی و تشریح فعالیت ها و اقدامات سازمان بهزیستی کشور در توانمند سازی زنان سرپرست خانوار و خانواده های نیازمند اظهاز داشت : 6/14 % زنان سرپرست خانوار با اجرای برنامه های توانمند سازانه از تحت حمایت بهزیستی خارج شده اند .

وی با بیان اینکه سازمان بهزیستی کشور در 18 کارگروه در حوزه مسائل اجتماعی عضویت دارد گفت : به واسطه برنامه های توانمند سازانه اجرا شده و نوع تفکر و نگاهی که در سازمان بهزیستی در زمینه توانمند سازی گروه های هدف وجود دارد در حال حاضر مسئولیت کارگروه زنان سرپرست خانوار به بهزیستی واگذار شده است.

مدیرکل دفتر توانمند سازی زنان و خانواده سازمان بهزیستی کشور با اشاره به توسعه درونی افراد و گروه های تحت حمایت گفت : در هر جامعه ای اجرای توانمند سازی و قطع وابستگی اقشار آسیب پذیر  و زنان سرپرست خانوار از دولت امکان پذیر نیست مگر اینکه به توسعه درونی افراد توجه شود.

وی توسعه درونی افراد از جمله زنان سرپرست خانوار را ضروری دانست و افزود: فرد باید باور کند و بپذیرد که می تواند بدون وابستگی به دیگران یا سازمان های حمایتی زندگی خود را بهبود بخشد و نه تنها خود بلکه اطرافیان و جامعه را تحت تاثیر این تفکر قرار دهد.

 

ک