مدیرکل بهزیستی استان کرمان در نشست تخصصی مدیران وکارشناسان مراکز دولتی و غیردولتی  شهر کرمان با معاون امودر اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با تشریح چالش ها و مشکلات پیش روی زنان سرپرست خانوار گفت : در شرایط فعلی جامعه توجه به وضعیت روحی – روانی این گروه از زنان ضرورت است و باید در اولویت برنامه های مددکاری قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی  یکی از دغدغه های بهزیستی را کاهش نرخ جمعیت در مهدهای کودک عنوان کرد و گفت : دولت باید با حمایت از خانواده های بی بضاعت و ارائه خدمات آموزشی،مراقبتی مناسب خانواده ها را برای حضور فرزندان در مهدهای کودک تشویق نماید.

وی با اشاره به جمعیت 7درصدی مهد های کودک در استان کرمان اظهار داشت:امیدواریم بتوانیم این جمعیت را بین 10تا 15درصد افزایش دهیم.

صادق زاده با اشاره به کاهش نرخ جمعیت در مهدهای کودک عنوان کرد : باید با حمایت از خانواده های بی بضاعت ، ارائه خدمات آموزشی و مراقبتی مناسب در مهدها خانواده ها را برای حضور فرزندان خود در مراکز آموزشی پیش از دبستان ترغیب کنیم .

مدیرکل بهزیستی استان کرمان نداشتن مهارت های زندگی در بین افراد جامعه و خانواده ها را یکی از دلایل بروز آسیب ها دانست و افزود : برنامه های حرفه آموزی و ارتقاء مهارتهای زندگی به طور هم زمان می تواند  زمینه توانمندسازی و حل مشکلات اجتماعی را فراهم کند.