دومین روز از دوره آموزشی مدیریت عملکرد در بهزیستی کرمان با حضور دکتر موسوی چلک مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور و مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بهزیستی کشور ، مدیرکل بهزیستی کرمان ، معاونین ، روسای ستادی و شهرستانی و کارشناسان مدیریت عملکرد سراسر استان برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در این جلسه دکتر موسوی چلک با اشاره به جایگاه مهم ارزیابی و مدیریت عملکرد در انجام مأموریت ها و فعالیت های یک سازمان به تشریح برنامه ها ، دستور العمل های اجرایی استقرار نظام مدیریت عملکرد ، قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مقابله با فساد پرداخت و گفت :

نظام نامه نظارتی سازمان مشتمل برشاخص های نظارتی حوزه ها ، مراکز و فعالیت ها توسط دفتر مدیریت عملکرد بهزیستی کشور تدوین و در اختیار استانها قرار گرفته تا نظارت بر مبنای شاخص های علمی در دستور کار قرار گیرد.
مدیرکل بهزیستی نیز دراین جلسه با بیان اینکه قرار گرفتن در مسیر آموزش ارزیابی عملکرد ، فرصت طراحی عملکرد صحیح ، علمی و اثر بخش را فراهم می آورد گفت :نگاه جامعه هدف به سمت ارایه خدمات ارزشمند و اثر بخش و علمی است که قطعاً قرار گرفتن دراین مسیر رضایت خدمت گیرندگان و خداوند را بدنبال دارد که با برنامه ریزی هایی که اکنون در دفتر مدیریت عملکرد بهزیستی کشور وجود دارد بزودی شاهد اتفاقات جدید خواهیم بود.
گفتنی است دوره آموزشی مدیریت عملکرد در بهزیستی استان روز گذشته با مدرسی باژیان مدیرکل بازرسی استانداری و حمزه ای معاون نظارت و بازرسی اداره کل بازرسی استان برگزار شد.