به مناسبت هفته بهزیستی یک جلسه آموزشی تأثیرات الگوی ایرانی-  اسلامی در کاهش آسیب برای زنان سرپرست خانوار بهزیستی بافت در محل کلینیک مددکاری هدف برگزار شد.

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی بافت قریب 30 نفر از زنان سرپرست خانوار دراین دوره آموزشی با موضوعاتی چون کاهش آسیب – مهارتهای زندگی و کودک آزاری آشنا شدند