بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان جلسه آموزشی دستور العمل پاسخگویی به معترضین به حذف یارانه ها با حضور کارشناسان وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و کارشناس انجمن عالی مراکز غیر دولتی در کرمان برگزار شد.

دراین جلسه کارشناسان مراکز بهزیستی استان کرمان  با فرآیند اجرایی دستور العمل پاسخگویی به معترضین به حذف یارانه و چگونگی پاسخ دهی به معترضین آشنا شدند.