جلسه مناسب سازی شهر و اماکن عمومی و دستگاه های دولتی با حضور مسئولین شهر و به محوریت بهزیستی در فرمانداری شهرستان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از رفسنجان :محمود حیدری رئیس بهزیستی رفسنجان گفت : اعتبارات مناسب سازی به تفکیک به هر ارگان تخصیص  داده می شود و موظف به رعایت دستور العمل مناسب سازی جهت ساخت رمپ ،دستگیره درب ،آسانسور و… می باشند.  مناسب سازی اماکن شهری و دستگاه های دولتی حق شهروندان معلول است.

محمود حیدری در ادامه گفت :نظام مهندسی در طراحی نقشه ها و شهرداری  صدور پروانه کار را منوط به رعایت دستور العمل مناسب سازی بداند .

مجتبی میر زمانی  مسئول دفتر طراحی شهرداری گفت : تا کنون در سطح شهرستان اکثریت خیابان ها با رشد 90 درصد مناسب سازی شده است( از جمله  سنگ فرش خیابان سعدی ، انصاری ،امیر کبیر ،امام، غزالی ،ابوذر ، شهدا و بخشی از خیابان مدرس )

حسن محمدی : کارشناس اداره صنعت ،معدن و تجارت گفت : باید یک برنامه زمانبندی ترسیم شود که هر اداره گزارش عینی و  عملی انجام مناسب سازی مربوط به خود را ارائه دهند و در هر اداره یکنفر مسئول انجام این کار شود و کارشناس مناسب سازی بهزیستی نظارت مربوطه را داشته باشد

محسن بیجامی رئیس اداره بیمه سلامت :گفت اداره بیمه سلامت دستور العمل مناسب سازی ویژه معلولین اعم از رمپ ، پل ورودی و.. را انجام داده است . پیشنهاد بنده این است مکاتبه ای از طرف فرمانداری به ادارت دولتی انجام گیرد و  فرصت 6 ماهه جهت انجام این کار  داده شود و سپس گزارش مربوطه به فرمانداری و بهزیستی ارسال شود . ما داروخانه ها و سایر مراکزی که با ما در ارتباط هستند را به رعایت این دستور العمل  ملزم می کنیم

علیرضا حاج احمدی رئیس سازمان نظام مهندسی :گفت چون در دراخل هر یک از ادارت دولتی معاونت فنی وجود دارد  در نتیجه جهت انجام کار خود به نظام مهندسی مراجعه نمی کنند و در این نقص قانون وجود دارد و قانونی برای ساختمان های زیر 4 طبقه در زمینه طراحی اسانسور وجود ندارد  پس ما نمی توانیم ادارات را ملزم  به رعایت اصول مناسب سازی  کنیم

کاوه رحیمی کارشناس مناسب سازی بهزیستی گفت:از مصوبات جلسه گذشته این بوده است که ارزیابی از وضعیت مناسب سازی ادارت دولتی  توسط نمایندگان بهزیستی ، فرمانداری ونظام مهندسی انجام گرفته و گزارش مربوطه به انها ارسال شده است  /متاسفانه تاکنون دو دستگاه گزارش مربوط به مناسب سازی را به بهزیستی ارائه داده اند  . و شهرداری تا کنون اقدامات خوبی در زمینه انجام مناسب سازی  اعم از سنگ فرش خیابان ها و.. انجام داده .

محمد رضا باقری معاون سیاسی – اجتماعی فرماندارگفت : باید تمامی ادارات و حداقل اعضای حاضر در این جلسه  را ملزم  به ایجاد میز خدمت  وبودجه  ویژه برای معلولین و جانبازان جهت تسهیل کارهای انان اختصاص دهند  و اکثریت ادارات رفسنجان به سیستم اتوماسیون متمرکز متصل شوند.