زهرا عزیزی دانشجوی رشته تربیت مربی مراکز پیش دبستانی مرکزعلمی و کاربردی علوم بهزیستی کرمان در بخش شفاهی حفظ 5 جز مسابقات و جشنواره های قرآن و عترت استانی حائز رتبه اول شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان مسابقات و جشنواره هاي قرآن و عترت از سال  1364 زير نظر شوراي هماهنگي فعاليت هاي قرآن و عترت دانشگاه ها همه ساله در مراكز آموزش عالي از مؤثرترين، فراگيرترين، گسترده ترين و مهم ترين فعاليت هاي قرآن و عترت مي باشد كه سالهاست دستگاه ها، سازمان ها و نهادهاي قرآني و فرهنگي دانشگاهي به آن مي پردازند.

در جشنواره امسال که در سه بخش ( دانشجويان، مدرسان و كاركنان) دانشگاه برگزار شد ، زهرا عزیزی دانشجوی رشته تربیت مربی مراکز پیش دبستانی مرکزعلمی و کاربردی علوم بهزیستی کرمان در بخش شفاهی حفظ 5 جز حائز رتبه اول شد.