پنج نفر از مددجویان حافظ و قاری تحت حمایت بهزیستی استان کرمان ، پس از درخشش درجشنواره کشوری قرآن و عترت بهزیستی به کرمان بازگشتند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، در مرحله کشوری جشنواره فرهنگی و قرآنی سازمان بهزیستی کشور که در بابلسر برگزار شد کاروان پنج نفره حافظین و قاریان تحت حمایت اداره کل بهزیستی استان کرمان در گروه معلولین جسمی – حرکتی و نابینا توانستند با درخشش خیره کننده در این جشنواره بار دیگر افتخار آفرینی کنند.
برپایه این خبر خانم نجمه موسی زاده مددجوی جسمی – حرکتی با کسب رتبه اول حفظ ده جزء قرآن بعنوان چهره برتر قرآنی این جشنواره معرفی و مورد تقدیر ویژه رئیس سازمان بهزیستی کشور قرار گرفت .
حسین زمانی نابینای تحت حمایت بهزیستی کرمان و حافظ کل قرآن نیز رتبه دوم حفظ کل قرآن را از آن خود کرد.
خانم مهدیه حسنی دیگر مددجوی جسمی – حرکتی نیز بعنوان نفر دوم حفظ 5 جزء این جشنواره معرفی شد.
خانمها زهرا علی زاده و زینب رسولی فریدونی نیز به ترتیب بعنوان نفرات سوم حفظ 5 جزء و سوم حفظ ده جزء این جشنواره فرهنگی قرآنی معرفی شدند.