سند همکاری ارتقاء سطح سلامت روان آحاد جامعه با تاکید بر تحکیم بنیان خانواده بین سازمان نظام روانشناسی ، مشاوره ، دادگستری و بهزیستی استان کرمان منعقد شد.

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی در جلسه امضاء سند همکاری ارتقاء سطح سلامت روان در سخنانی گفت : در گذشته دادگستری به حوزه مسائل اجتماعی به ویژه آسیبها نگاه امنیتی و پلیسی داشت  اما در سالهای اخیر این نگاه تغییر یافته که بی شک با نگاه علمی و اجتماعی میتوان در مسیر کاهش آسیبهای اجتماعی گام های بی شمار برداشت
مدیرکل بهزیستی همکاری سه جانبه بین دادگستری ، بهزیستی و نظام روانشناسی را تقطه عطفی در کنترل و مدیریت آسیبهای اجتماعی توصیف نمود و گفت : با همکاری های بین بخشی علمی و برنامه ریزی شده به مطالبات و نیازهای مردم به موقع پاسخ داده می شود
عباس صادق زاده در ادامه گفت : برای تحقق تفکر سلامت محور و پیشگیرانه باید آموزش مهارتهای زندگی ، ارائه خدمات مشاوره ای و روانشناسی در تمامی سطوح جامعه به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته گسترش یابد.
در ادامه موحد رئیس کل دادگستری کرمان نیز در سخنانی ضمن تقدیر از نگاه علمی و تخصصی بهزیستی به حوزه مسائل اجتماعی گفت : جرم و آسیب اجتماعی دو حلقه در هم تنیده شده هستند که با بروز آسیب ، جرم نیز اتفاق می افتد و جرم خود نیز به آسیب منجر می شود بنابراین صرفاً با نگاه قضایی نمی توان آسیبهای اجتماعی و در نتیجه میزان جرم را کاهش داد.
رئیس کل دادگستری درخاتمه گفت : باتوجه به حرکت رو به جلو جوامع بشری نمی توان نقش مشاوره های علمی و ارائه خدمات تخصصی روانشناسی را به افراد جامعه به ویژه آسیب دیدگان و مجرمین نادیده گرفت