علی صادق زاده معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان زرند از تیم سیار اورژانس اجتماعی بازدید و عملکرد مربوط به استقرار این تیم در سطح شهر را مثبت ارزیابی کرد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از زرند :علی صادق زاده بازگشت افراد آسیب دیده به اجتماع را مهم دانست و گفت : خدمات  اورژانس اجتماعی و عملکرد 123 مثبت ارزیابی می شود ونقش آنان  در پاسخگویی  ومشاوره رایگان  به شهروندان در جهت پیشگیری وکاهش آسیب های اجتماعی کلیدی است .

وی با اشاره به اینکه افزایش جمعیت –مهاجرت وپیشرفت تکنولوژی موجب تشدید آسیب های اجتماعی در جامعه شده است اظهار داشت : کاهش آسیب های اجتماعی در حال حاضر مورد تاکید وتوجه مقام معظم رهبری واز اولویت های دولت تدبیر وامید می باشد .

وی تصریح کرد :زنان وکودکان بی سرپرست وبد سرپرست در مواجهه با مشکلات وآسیب های اجتماعی بسیار آسیب پذیر می باشند وهم تاثیر بسیار زیادی در ایجاد برخی آسیب ها دارند لذا کمک به بهبود وضعیت زندگی این قشر ونجات آنها ، تاثیرمثبت ددر کاهش آسیب های اجتماعی دارد.