مرکز اتیسم عاطفه رفسنجان با حضور معاون توانبخشی و کارشناس اتیسم بهزیستی استان کرمان ،رئیس بهزیستی رفسنجان و جمعی از روسای ادارات شهرستان  رفسنجان افتتاح شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از رفسنجان  علیرضا اسدی معاون توانبخشی بهزیستی استان کرمان با اشاره به افتتاح چهارمین مرکز اتیسم در استان گفت : اتیسم به عنوان یک سندرم می باشد و به علت  شیوع و چند معلولیتی کار با این افراد بسیار مشکل است.

فاطمه مرادی  مسئول مرکز اتیسم عاطفه رفسنجان با بیان اینکه فعالیت های این مرکز  به دو بخش اموزشی و توانبخشی تقسیم می شود اظهار داشت : بخش اموزشی آن شامل ارزیابی  ،مداخله، پیگیری و بخش توانبخشی شامل فعالیت های  کاردرمانی ،گفتار درمانی ،موسیقی درمانی ،بازی درمانی می باشد .