کار گروه مناسب سازی با حضور کارشناسان بهزیستی استان  کرمان،کارشناسان مناسب سازی و توانبخشی مبتنی بر جامعه شهرستانهای جنوبی ، بخشداران ، شهرداران و سایر اعضاء کمیته مناسب سازی در محل فرمانداری منوجان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از منوجان : مرتضی نمدادی رئیس کارگروه مناسب سازی و توانبخشی مبتنی بر جامعه شهرستانهای جنوب ،گزارشی از وضعیت مناسب سازی و توانبخشی مبتنی بر جامعه در شهرستان منوجان و سایر شهرستانهای جنوبی ارائه کرد .

رضا منصوری کارشناس مسئول مناسب سازی بهزیستی استان  کرمان ، با تشریح کار گروه مناسب سازی گفت :

مناسب سازی به عنوان یک شاخص در ارزیابی دستگاههای اجرایی استان لحاظ و استاندارهای مناسب سازی توسط بهزیستی استان به تمام سازمان ها و ادارات اجرایی استان ارسال شده  است. .

وی با بیان اینکه تمامی  دستگاهها بر اساس چک لیست  تنظیم شده ، مورد ارزیابی قرار می گیرند ؛ اظهار داشت : امتیاز حاصله در ارزشیابی مدیران تاثیر گذار می باشد و شهرداری ها به ساختمانهای عمومی و دولتی که اصول مناسب سازی را رعایت نمی کنند پایان کارندهد.

در ادامه احمد شفیعی کارشناس مسئول توانبخشی مبتنی بر جامعه بهزیستی استان  کرمان ضمن تشریح فعالیت های توانبخشی مبتنی بر جامعه ، بیان کرد : اولویت دفتر توانبخشی مبتنی بر جامعه گسترش خدمات بهزیستی به سمت جامعه هدف در روستاها و منازل معلولین می باشد.

وی با پیشنهاد اینکه بخشداران در ارزیابی دهیاران فعالیت توانبخشی مبتنی بر جامعه در هر روستا را مد نظر قرار دهند  گفت : .فعالیت های شورای توانبخشی در هر روستا گسترش پیدا کند .همچنین مشکلات جامعه هدف بهزیستی در سطح روستا با کمک شورا ، دهیار و تسهیلگران بهزیستی مرتفع و در صورت نیاز به سطح بالاتر  بهزیستی شهرستان ارجاع شود .