دوره آموزشی چگونگی پیشگیری از مصرف مواد مخدر ویژه همسران مصرف کنندگان مواد مخدر در محل دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی بهزیستی کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، در این دوره آموزشی دو روزه ، که با هدف پیشگیری از مصرف مواد مخدر ، بروز بیماریهای خطرناک مانند ایدز و کم کردن خشونت در همسران مصرف کننده مواد مخدر برگزار شد ، 27 نفر از همسران مصرف کنندگان مواد مخدر با مباحثی همچون کلیاتی در مورد اعتیاد ، زمینه های گرایش و عدم گرایشی به مواد مخدر ، چگونگی پیشگیری از اعتیاد ، آسیبها و عوارض ناشی از مصرف مواد مخدر ، پیشگیری از خشونتهای خانگی ، کاربرد مهارتهای زندگی ( بخش اول و دوم ) و… توسط اساتید این دوره خانم عسکری و آقای مهرابی آشنا شدند .