دوره کشوری آموزش شیوه های بازرسی در دستگاههای دولتی ویژه روسای ادارات بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات بهزیستی سراسر کشور به میزبانی سازمان بهزیستی استان کرمان برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان ، ایرج کرم نژاد رئیس اداره ارزیابی عملکرد ، بازرسی و پاسخگویی به شکایات بهزیستی استان کرمان با بیان مطلب فوق گفت : این دوره آموزشی یک هفته ای با حضور مدیرکل بازرسی سازمان
بهزیستی کشور ، استاندار و معاون توسعه منابع انسانی استانداری کرمان ، مدیرکل بازرسی استان ، مدیرکل بازرسی استانداری و دادستان عمومی و انقلاب استان و مدیرکل دیوان محاسبات استان برگزار خواهد شد.
وی افزود :حاضران دراین دوره با مباحثی همچون شیوه های بازرسی در دستگاههای دولتی ، انواع بازدیدها ، روشهای بازرسی و انتخاب افراد ، انواع بازرسیها چگونگی دستیابی به نتایج واقعی مورد انتظار در قالب چک لیستهای بازرسی و…. آشنا خواهند شد.