طی حکمی از سوی دکتر همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی کشور ، دکتر عباس صادق زاده سرپرست بهزیستی استان کرمان به عنوان مدیرکل بهزیستی استان کرمان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان دکتر عباس صادق زاده از شهریور ماه امسال بعنوان سرپرست  اداره کل بهزیستی کرمان منصوب و با صدور حکم رئیس سازمان بهزیستی کشور از این پس به عنوان مدیرکل بهزیستی استان کرمان به فعالیت خود در بهزیستی کرمان ادامه می دهد.
گفتنی است دکتر صادق زاده در کارنامه مدیریتی خود به مدت 3 سال بعنوان مدیرکل بهزیستی استان کرمان  نیز در گذشته مشغول بکار بوده است .