دکتر علیرضا اسدی معاون توانبخشی بهزیستی استان کرمان در جریان بازدید نمایندگان اتحادیه اروپا ECO ازنحوه پیشرفت طرح CBR افاغنه در سخنانی گفت : علاوه بر تعهدات بهزیستی در تفاهمنامه طرح CBR افاغنه ، بهزیستی کرمان با نازلترین قیمت برای ورود به موضوعات پیشگیرانه آمادگی کامل دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم پرداختن به پیشگیری اولیه و ثانویه گفت : پیشگیری مقدم بر درمان است که با ورود به عرصه پیشگیری و غربالگری ضمن کاهش هزینه های درمانی ، ورود بهنگام توانبخشی اتفاق می افتد.