مدیر کل و اعضاء شورای معاونین بهزیستی استان کرمان با پدر علم ژنتیک ایران ، موسس و رئیس هیئت امناء مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد کرمان در محل مجتمع نیکوکاری رعد دیدار و گفت و گو نمودند  .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان با اشاره به کلید خوردن بحث قانونی مشاوره ژنتیک از استان کرمان گفت : باتوجه به مشکلات متعدد معلولیت های ناشی از ژنتیک در استان کرمان این موضوع از بهزیستی کرمان پیگیری و در نهایت به قانون تبدیل شد .

عباس صادق زاده استفاده از دانش و ظرفیت  نیروهای متخصص استان در مراکز مشاوره ژنتیک را مهم دانست و اظهار داشت : مراکز غیر دولتی با حمایت و اداره دولت می تواند تسهیل کننده روند کار برای ماندگاری و اثر بخشی بهتر در راستای کاهش معلولیت ها باشد .

محمد حسن کریمی نژاد پدر علم ژنتیک ایران با اظهار خرسندی و تقدیر و تشکر ویژه از مدیر کل و کارکنان بهزیستی استان کرمان برای تلاش در راستای تصویب قانون مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج عنوان کرد : با اجباری شدن مشاوره و آزمایشات ژنتیک قبل از ازدواج  ،از تولد نوزادان معلول جلوگیری می شود .