دکتر عباسی مدیرکل بهزیستی استان کرمان به همراه تعدادی از کارشناسان تخصصی حوزه های مختلف در سفر خود به شهرستان شهربابک با تعدادی از مددجویان دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان در این دیدار دکتر عباسی به درخواستها و مشکلات مددجویان رسیدگی نمود و به منظور حل مشکلات عنوان شده از رئیس اداره بهزیستی شهرستان شهربابک خواست تا حصول نتیجه درخواستهای مراجعین مورد پیگیری قرار گیرد.
گفتی است دکتر عباسی در سفر خود به شهرستان شهربابک ضمن دیدار مددجویی از مراکز تحت نظارت بهزیستی شهربابک نیز بازدید و با دیدار از پرسنل از نزدیک درجریان خواسته های ایشان قرار گرفت .