مدیر کل بهزیستی کرمان در سفر خود به شهرستان رفسنجان پس از دیدار با مددجویان ، بازدید از پروژه های مسکن مددجویی و بررسی روند خدمات رسانی به مددجویان  در بازدید از ادرایه بهزیستی شهرستان رفسنجان با پرسنل و مددکاران شاغل در بهزیستی این شهرستان به گفتگو پرداخت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین دیدار صمیمی پس از طرح نظرات و دیدگاههای پرسنل بهزیستی رفسنجان ، دکتر عباسی طی سخنانی با تقدیر از فعالیتهای پرسنل بهزیستی گفت : بی شک خدمات تأثیر گزار شما در این شهرستان مورد توجه مسئولین در ستاد و مددجویان خواهد بود. برپایه این خبر پیش از نشست صمیمی مدیرکل بهزیستی استان و پرسنل بهزیستی رفسنجان ، دکتر عباسی به همراه رئیس اداره بهزیستی رفسنجان از واحدهای مختلف بهزیستی و کلینیک فیزیوتراپی این اداره بازدید کرد.