مدیر کل بهزیستی کرمان به منظور بازدید از فعالیتهای بهزیستی در شهرستان بافت به این شهرستان سفر کرد و  پس از دیدار با مددجویان ، بازدید از پروژه های مسکن مددجویی و بررسی روند خدمات رسانی به مددجویان  با پرسنل و مددکاران شاغل در بهزیستی این شهرستان به گفتگو پرداخت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین دیدار صمیمی پس از طرح نظرات و دیدگاههای پرسنل بهزیستی بافت ، از فعالیتهای پرسنل بهزیستی بافت نقدیر کرد.
برپایه این خبر مدیرکل بهزیستی استان به همراه رئیس اداره بهزیستی بافت از واحدهای مختلف بهزیستی و کلینیک فیزیوتراپی این اداره بازدید کرد.