مدیر کل بهزیستی استان کرمان در جریان سفر به شهرستان قلعه گنج با رئیس و کارکنان اداره بهزیستی قلعه گنج دیدار و گفت و گو نمود .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان آموزش و آگاهی را نیاز اصلی کارکنان دانست و اظهار داشت : تسلط بر دستورالعمل های اجرایی و شناخت منابع اجتماعی یکی از نیازهای اصلی کارکنان در مناطق کمتر برخوردار در راستای کاهش آسیب های اجتماعی می باشد .