معاون امور اجتماعی بهزیستی کرمان به منظور رسیدگی به مشکلات خانواده هایچند قلو با دو خانواده  سه قلو در کرمان دیدار نمود.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی کرمان عباس بلندی معاون امور اجتماعی در این دیدار ضمن رسیدگی به مشکلات این خانواده ها گفت : بهزیستی براساس دستور العمل و قوانین موجود به منظور کمک به خانواده های چند قلو خدماتی را ارائه می نماید .
وی افزود: اگر چه می دانیم رسیدگی و تأمین معاش سه فرزند هم سن مشکلات خاص خود را دارد اما برای آنکه بتوانیم کمک بیشتری به این قبیل خانواده ها نماییم علاوه برخدمات حمایتی می توانند از خدمات تخصصی بهزیستی برطبق قانون نیز بهره مند شوند.