معاون مدیریت توسعه و منابع انسانی  سازمان بهزیستی کشور به همرا ه مدیر کل و اعضا شورای معاونین بهزیستی استان کرمان با حضور در دفتر استاندار کرمان در خصوص طرح تأمین فضای اردوگاهی فرهنگی – ورزشی  دیدار گفت و گو کردند.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان دراین دیدار طرح تأمین فضای اردوگاهی فرهنگی – ورزشی برای بهره مندی گروههای هدف بهزیستی استان مورد بررسی قرار گرفت و طرفین با تبادل نظر در این خصوص نحوه تأمین بودجه و اجرای طرح فوق را مطرح کردند

در ادامه این جلسه عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان با ارائه ی گزارشی از فعالیت ها ی مناسب سازی در سطح استان کرمان گفت:مناسب سازی معابر و امکان عمومی برای حضور معلولین در اجتماع باید به صورت ویژه پیگیری شود.

محمدجواد فدائی با تقدیر از پیگیری های مستمر بهزیستی در خصوص مناسب سازی اظهار د اشت: این فعالیت ها باید به صورت ویژه و با مدیریت بهزیستی و دست اندرکاران طرحهای عمرانی مناسب سازی و اجرا شوند.