مدیرکل بهزیستی ، معاون پشتیبانی و منابع انسانی و ذیحساب بهزیستی استان کرمان با حضور در فرماندهی نیروی انتظامی با سردار بنی اسد دیدار و گفت و گو کرد.

 به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی ، مهدی نخعی معاون پشتیبانی ومنابع انسانی و سامان گنجه زاده روحانی ذیحساب بهزیستی با سردار بنی اسد فرمانده نیروی انتظامی دیدار و گفت و گو کرد.

عباس صادق زاده در این دیدار با تشریح فعالیت های بهزیستی بر مبنای تفکر سلامت محور و پیشگیرانه گفت : در سال 95 قریب 30 طرح وایده در موضوع پیشگیری از آسیب های اجتماعی و معلولیت ها طراحی شده است .

وی با بیان اینکه ترویج تفکر مسئولیت اجتماعی یکی از ماموریت های اساسی بهزیستی در سال های اخیر می باشد اظهار داشت : بهزیستی و پلیس می توانند در قالب تقاهم نامه های مشترک در پیشگیری از آسیب های اجتماعی همکاری های دو جانبه داشته باشند.

سردار بنی اسد فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان در این دیدار با تقدیر از خدمات بهزیستی به محرومترین اقشار جامعه گفت : نیروی پلیس برای هر گونه همکاری در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی آمادگی دارد.