به مناسبت آغازهفته بهزیستی و در دومین روز از این هفته رئیس وکارکنان بهزیستی شهرستان بردسیر با حضور در دفتر  فرماندار با ایشان دیدار وگفت گو نمودن

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در ابتدای این جلسه فرماندار ضمن تبریک هفته بهزیستی از تلاش های این مجموعه در سطح شهرستان تقدیر وتشکر نمود ودر سخنانی گفت:با اجرای برنامه های توانمندسازانه تلاش نماییم تاباایجاد شغل ومعیشت پایدار خانواده های نیاز مند را از مدار مستمری بگیری ودریافت های اندک دولت خارج نماییم
صادقی فرماندار،آموزش واهمیت آن در پیشگیری از ناهنجاری وآسیبهای اجتماعی را ضرورت دیگری دانست که با هماهنگی ،همدلی ومشارکت میتوان ناهنجاری های اجتماعی را کاهش داد در ادامه این دیدار محمد مهدی مسجدی رئیس بهزیستی شهرستان بردسیر باارائه گزارشی از عملکرد بهزیستی ،برایفای مسئولیتها ی اجتماعی نهادها ومسئولین شهرستان تاکید نمود وگفت حساسیت زایی ومعطوف نمودن توجه مردم به آسیبهای اجتماعی وظیفه ای است که همه مادر قبال آن مسئوول هستیم