دومین کارگروه منطقه ای دفتر مدیریت عملکرد با حضور مسولین و کارشناسان دفاتر مدیریت عملکرد استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان ،  خراسان رضوی و خراسان جنوبی به میزبانی کرمان با هدف ارتقاء جایگاه دفتر مدیریت عملکرد و ارتقاء سلامت اداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان اعظم عرب زاده رئیس دفتر مدیریت عملکرد بهزیستی کرمان با تشریح وظایف دفتر مدیریت عملکرد، گفت : نظارت بر عملکرد حوزه های تخصصی یکی از وظایف اصلی دفتر مدیریت عملکرد است که برای اجرایی شدن نظارت های دقیق و اصولی باید  شیوه نامه  های نظارتی تخصصی طراحی شود.

عرب زاده با بیان اینکه برگزاری جلسات مشورتی منطقه ای می تواند به طراحی شیوه نامه های صحیح منجر شود ، اظهار داشت : در جلسه کارگروه مدیریت عملکرد دو موضوع مهم مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت که ارتقاء جایگاه دفتر مدیریت عملکرد اولین موضوع مورد بررسی و اولویت بندی گلوهها فساد و راهکارهای علمی برای رفع این گلوگاهها دومین موضوع بررسی شده بود.

وی ارتقاء سلامت اداری را دیگر موضوع دانست که مورد بررسی کارشناسان منطقه دو کشور قرار گرفت و افزود: برای تحقق ارتقاء سلامت اداری نیز دستورالعمل ها و شیوه نامه های موجود مورد بررسی قرار گرفت و جمع بندی به ستاد کشور برای بررسی و اعمال نظرات و پیشنهادات اعلام می شود.