از سوی مدیر کل بهزیستی اعظم عرب زاده به عنوان رئیس دفتر مدیریت عملکرد اداره کل بهزیستی استان کرمان معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان مدیرکل بهزیستی استان در مراسم معرفی رئیس جدید دفتر مدیریت عملکرد گفت : دفتر مدیریت عملکرد به عنوان یک جایگاه حساس کار بررسی و ارزیابی فعالیت ها در سازمان را برعهده دارد که می بایست با دقت نظر فراوان و برنامه ریزی علمی و صحیح در آن فعالیت نمود.

وی با بیان اینکه نظارت بر مراکز بهزیستی یکی از مهمترین وظایفی است که برعهده این دفتر نهاده شده است افزود: اگر بخواهیم خروجی کار در بهزیستی نمودی مثبت در بین عموم داشته باشد باید در پاسخگویی به درخواست های مراجعین ، نظارت بر مراکز تحت بهزیستی و ارزیابی عملکرد سازمان خوب عمل کنیم .
صادق زاده اظهار امیدواری کرد با تغییر در این دفتر روند فعالیت ها با کیفیت بیشتر ارائه گردد.
گفتنی است اعظم عرب زاده پیش از این به عنوان جانشین معاون هماهنگی موسسات غیر دولتی ، اشتغال و مشارکتهای مردمی در بهزیستی فعالیت می نمود.