اداره کل بهزیستی استان کرمان در ارزیابی صورت گرفته از عملکرد حوزه مشارکتهای مردمی ، اشتغال و موسسات غیر دولتی رتبه سوم کشوری را کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، بدخشان قائم مقام توانمند سازی و مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور با ابلاغ نتایج ارزیابی صورت گرفته به استانها ، امتیاز کسب شده توسط بهزیستی استان کرمان را 8/87 اعلام و خاطر نشان کرد که بهزیستی استان کرمان با کسب این امتیاز جایگاه سوم کشوری را از آن خود کرده است.