همزمان با مراسم بزرگداشت هشتمین سالگرد زلزله 5 دی ماه سال 82 بم که توسط بهزیستی کرمان در شهر بم برگزار شد ، از شناسنامه اجتماعی شهر بم رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان در این مراسم سند و شناسنامه اجتماعی شهر بم که به همت کارشناسان اجتماعی بهزیستی شهرستان بم در بخش های مختلفی همچون موقعیت جغرافیایی ، وضعیت اجتماعی و فرهنگی  ، ساختار جمعیتی ، میزان بروز و شیوع آسیب های اجتماعی ، گلوگاههای بروز آسیب های اجتماعی، راه کارهای جلوگیری از بروز و شیوع این آسیب ها ، اقدامات تخصصی و علمی قابل اجرا برای کنترل آسیب های اجتماعی و…  شهرستان بم آماده شده بود ، توسط دکتر عباسی مدیرکل بهزیستی کرمان رونمایی شد و یک نسخه از این سند 210صفحه توسط مدیرکل بهزیستی کرمان تحویل مهندس شایق فرماندار شهرستان بم شد.