در ادامه این مراسم علی اکبر حق دوست رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز بهزیستی را مناسب ترین سازمان برای انجام نیات خیر خواهانه جامعه پزشکی دانست و گفت : آماده ایم در عرصه های علمی و بهزیستی جامعه مشارکت داشته باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان خطاب به پزشکان گفت : شما سفیران ورسولان فرهنگ باهم زیستن برای بهتر زیستن  می باشید که باید با مشارکت علمی و تخصصی خود شرایط به زیستن را برای اقشار آسیب پذیر جامعه فراهم نمایید.