کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم در دوران سالمندی با حضور رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان سازمان بهزیستی کشور ; معاون توانبخشی و جمعی از سالمندان برگزار شد

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در آیین افتتاح این کارگاه آموزشی علیرضا اسدی معاون توانبخشی بهزیستی استان کرمان در سخنانی گفت : بر اساس طرح توانمندسازی زنان سالمند به منظور ارتقاء کیفیت زندگی دوره های آموزشی مستمر در موضوعات مختلف طراحی شده است که طبق برنامه ریزیهای انجام شده 5000 زن سالمند از این آموزشها بهره مند می شوند
فرید براتی سده رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در آیین افتتاح این کارگاه گفت : هفته تکریم سالمندان نه بر علیه هرگونه تبعیض سنی از سوی سازمان بهزیستی در سراسر کشور گرامی داشته میشود
فرید براتی سده استفاده از ظرفیت سالمندان در سیاستگذاری ; برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای مرتبط با سالمندان را از جمله نشانه های مشارکت سالمندان دانست وگفت : مشارکت سالمندان از علائم سالمندی فعال است
رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در ادامه گفت :2\8%جمعیت کشور در دوره سالمندی قرار دارد و بنابراین ضرورت برنامه ریزی مناسب برای آنان احساس می شود
وی اظهار داشت: زنان سالمند تقریبا چهار برابر مردان سالمند تنها هستندلذا مراقبت و برنامه ریزی جدی برای سالمندان تنها ضرورت است
رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندی در خاتمه گفت : تلاش در جهت تقویت و توسعه بنیادهای فررانگان یکی از اهداف جدی سازمان بهزیستی در زمینه مشارکت سالمندان در حیطه های اجتماعی و استفاده از تجربه های گرانبهای آنان است که البته استان کرمان از لحاظ جلب مشارکت سالمندان در امور مربوط به خود یکی از استانهای فعال کشور می باشد
لازم به ذکر است در حاشیه این مراسم رییس دبیرخانه شورای ملی سازمان بهزیستی کشور با حضور در مرکز سالمندان بهارستان سلامت و بنیاد فرزانگان از این مراکز بازدید و درجریان برنامه ها ; مسائل و مشکلات مراکز و سالمندان قرارگرفت
همچنین همزمان دوره آموزشی سبک زندگی سالم در دوران سالمندی در شهرستانهای بافت ; سیرجان و رفسنجان برای زنان سالمند برگزار شد