به منظور جلب مشارکت افراد خیر ونیکوکار وباهدف تامین مالی آتیه کودکان تنها وبی سرپرست ومددجویان تحت حمایت این سازمان “طرح بیمه نامه کودکان آسمانی “رابا همکاری شرکت بیمه نوین درحال اجرا دارد وهرخیر میتواند با پرداخت ماهیانه 10000تومان نسبت به سرپرستی وبیمه هرتعداد کودک اقدام نماید (ضمنا این مبلغ را میتوان به صورت 6ماهه 60000یا سالانه 120000تومان پرداخت نمود )که بعد از پرداخت حداقل 5سال ازطرف خیر سرمایه قابل توجهی به صورت بلا عوض به کودک بی سرپرست که 18سال تمام داشته باشد پرداخت خواهد شد . خیرین محترم میتوانند جهت شرکت در این طرح به اداره کل بهزیستی معاونت مشارکتهای مردمی یا نمایندگی های بیمه نوین درشهرستان کرمان مراجعه نمایند