این سازمان به منظور خدمت رسانی به طیف وسیعی از احاد نیازمند جامعه ازجمله: ایتام ،معلولین ،سالمندان ،بیماران روانی ومزمن و… تصمیم به اجرای طرح برنامه ای تحت عنوان “طرح شکرانه سلامت” را با همکاری کارمندان وکارکنان سازمانها،ادارات وسایرنهادها را دارد تا بدینوسیله گامی مهم در راستای کمک رسانی به جامعه هدف برداشته شود وشعار قطره قطره جمع گردد و…. به تحقق بپیوندد .خیرین محترم میتوانند جهت شرکت در این طرح که میبایست با اجازه کتبی خود 4رقم اخر فیش حقوقی ماهانه که کمتر از 1000 تومان درماه میشود و واریز آن به حساب مشارکتهای مردمی به شماره 2173453888000 سیبا بهزیستی کرمان در این امر خدا پسندانه شرکت نمایند . همچنین مدیران و کارکنان محترم ادارات ودستگاههای دولتی میتوانند به همکاران خود اطلاع رسانی وبا مشارکت تمامی همکاران در این امر خدا پسندانه شرکت نمایند