جلسه شورای ساماندهی سالمندان شهرستان راور با حضور ابراهیمی معاون فرماندار ، رئیس بهزیستی و سایر اعضاء در محل فرمانداری راور برگزار شد

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی راور ، دراین جلسه  باقر زارع رئیس بهزیستی راور با تاکید بر مقام و منزلت سالمندی در سخنانی گفت : جمعیت سالمندی رو به افزایش است . اما سالم پیر شدن ، آموزش سالمندان و خانواده های یشان و مناسب سازی معابر و اماکن عمومی از روش های پیشگیری است که هزینه های درمان را کاهش می دهد.

در ادامه ابراهیمی معاون فرمانداجلسه شورای ساماندهی سالمندان شهرستان راور با حضور ابراهیمی معاون فرماندار ، رئیس بهزیستی و سایر اعضاء در محل فرمانداری راور برگزار شد
بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی راور ، دراین جلسه  باقر زارع رئیس بهزیستی راور با تاکید بر مقام و منزلت سالمندی در سخنانی گفت : جمعیت سالمندی رو به افزایش است . اما سالم پیر شدن ، آموزش سالمندان و خانواده های یشان و مناسب سازی معابر و اماکن عمومی از روش های پیشگیری است که هزینه های درمان را کاهش می دهد.
در ادامه ابراهیمی معاون فرماندار طبق آیین نامه وظایف اعضاء شورای ساماندهی سالمندان را تشریح نموده و مصوب شد . ادارات همکار وظایف خود را به انجام رسانند.