جلسه شورای ساماندهی سالمندان راور با حضور معاون فرماندار ، رییس بهزیستی و سایر اعضاء در محل فرمانداری راور برگزار شد

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی راور ، در این جلسه زارع رییس بهزیستی راور با تاکید بر مقام ومنزلت سالمندی در سخنانی گفت : جمعیت سالمندی رو به افزایش است . اما سالم پیر شدن ، آموزش سالمندان و خانواده هایشان و مناسب سازی معابر و اماکن عمومی از روش های پیشگیری است که هزینه های درمان را کاهش می دهد
در ادامه ابراهیمی معاون فرماندار طبق آیین نامه وظایف اعضاء شورای ساماندهی سالمندان را تشریح نموده و مصوب شد ادارات همکار وظایف خود را به انجام رسانند