جمعی از فرزندان مقیم مراکز شبه خانواده بهزیستی در شهر کرمان ، افطار بیست و هفتمین روزه خود را میهمان استاندار بودند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، استاندار کرمان به رسم سالهای گذشته با برپایی ضیافت افطار در محل مرکز شبه خانواده کرمانیان جمعی از فرزندان شبه خانواده مقیم دیگر مراکز شبه خانواده شهر کرمان و مرکز کرمانیان را میزبانی کرد.

برپایه این خبر دراین مراسم صمیمی و معنوی که استاندار ، معاونین استاندار ، مدیرکل بهزیستی و جمعی از مدیران ارشد استان ، فرماندار کرمان و روحانیون نیز حضور داشتند پس از اقامه  نماز جماعت حاضران به همراه فرزندان شبه خانواده در فضایی سرشار از صمیمت و معنویت روزه خود را افطار کردند.
شایان ذکر است پس از صرف افطاری استاندار به همراه دیگر مسئولین اجرایی ساعتی را در کنار فرزندان گذراندن و ضمن گفتگو با فرزندان بزرگتر با کوچکترها به بازی پرداختند.