بنا به گزارش روابط عمومی شهرستانهای استان ضیافت مهر با حضور مدیران شهرستانی و گروههای هدف تحت حمایت برگزار شد است
بهزیستی بافت
برگزاری ضیافت مهر درتالار کاوه با حضور فرماندار ، جمعی از مدیران شهرستان و 500 نفر از معلولین ، مددجویان و فرزندان تحت حمایت

بهزیستی بم                                          
برگزاری مراسم افطاری با حضور امام جمعه ، جمعی از مدیران شهرستان و 2 نفر از معلولین در محل کلینک توانبخشی   امام رضا (ع)
برگزاری مراسم افطاری باحضورمدیران شهرستان و 400 نفر از مددجویان و فرزندان در تالار پارسیان  

 

 

بهزیستی راور
برگزاری مراسم افطار با حضور مدیران شهرستان و 250نفر از مددجویان و معلولین در تالار ماه منیر

 

بهزیستی بردسیر
ضیافت مهر در هتل سجاد با حضور تعدادی از مدیران شهرستان و 700 نفر از مددجویان تحت حمایت بهزیستی بردسیر

 

بهزیستی بافت
ضیافت مهر 500 نفر از مددجویان تحت حمایت بهزیستی شهرستان بافت با حضور جمعی از مدیران شهرستان در تالار کاوه