جلسه هم اندیشی و بررسی طرح ها و برنامه های توانبخشی بهزیستی استان کرمان با حضور مدیرکل و معاون توانبخشی بهزیستی استان کرمان ، معاون توانبخشی و مدیران دفاتر مراقبتی ، توانمند سازی معلولین و دفتر روزانه و توانپزشکی حوزه معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان در این جلسه با تشریح برنامه و طرح های جدید پیشنهادی توانبخشی بهزیستی استان کرمان گفت : گسترش توانبخشی مبتنی بر خانواده FBR در مناطق کمتر برخوردار و طراحی سامانه الکترونیکی توان به توانبخشی از راه دور به سالمندان و اپلیکیشن ناشنوایان از جمله برنامه خاص پیش بینی شده در معاونت توانبخشی است .

درادامه علیرضا اسدی معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کرمان با اشاره به ضرورت حمایت از اعضاء خانواده های معلولین گفت : لحاظ کردن بعد خانوار معلولین و حمایت های مستمر از خانواده می تواند کیفیت زندگی معلولین و خانواده هایشان را بهبود بخشد.

پس از ساعت ها کار بررسی روی طرح ها و برنامه های توانبخشی بهزیستی استان کرمان ، تیم تخصصی حوزه معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با تقدیر از برنامه ها و طرح های کارشناسی شده ، حمایت از این طرح ها را مصوب نمودند.