دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کرمان با حضور مدیر کل و معاون توانبخشی بهزیستی استان کرمان و مدیر کل امور اجتماعی  استانداری  از مرکز اتیسم درراستای انجام مسئولیت اجتماعی و به منظور آشنایی با فعالیت این مرکز بازدید نمودند .

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان دراین بازدید  عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی کرمان  ضمن تقدیر از اساتید دانشگاهی گفت :  به منظور ارج نهادن به مسئولیت اجتماعی آشنایی دانشجویان با فعالیت های افراد دارای اختلال اتیسم بسیار حائز اهمیت است .

صادق زاده حضور دانشجویان دراین مرکز را بسیار ارزشمند خواند و عنوان کرد: حضور دراین مراکز می تواند پایه گذار تفکر  ،آگاه سازی و تلاش در پیشگیری از معلولیت در سطح جامعه باشد چرا که با آگاه شدن علمی از  وضعیت و نحوه گسترش معلولیتها در سطح جامعه قطعاً زمینه ساز تلاش متفکرانه و علمی دانشجویان و حرکت به سوی پیشگیری و کنترل معلولیتها در سطح جامعه خواهد بود.

در ادامه موسی پور مدیر کل امور اجتماعی استانداری با اشاره به اهمیت آگاهی قشر  دانشجو و ایجاد حس مسئولیت در آنان که مادران و معلمان آینده اجتماع خواهندبود در راستای آگاهی و پیشگیری از معلولیت ها مهم می باشد .  

طی این بازدید کارشناسان هر بخش توضیحاتی از نحوه فعالیت  و آموزش هر بخش برای کمک به افراد دارای اختلال اتیسم  به دانشجویان بازدید کننده. ارائه نمودند  .