دکتر قدیسه بنی واهب مدیرعامل مرکز خیریه گلستان سلامت محل نگهداری و ساماندهی بیماران روانی مزمن با کسب اکثریت آراء  بعنوان عضو اصلی هئیت مدیره مجمع خیرین حامی معلولین کشور انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، فریبا لشکری معاون مشارکتهای مردمی بهزیستی کرمان با اعلام این خبر گفت : خانم دکتر قدیسه بنی واهب و آقای مهدی مهدوی بعنوان دو نماینده خیرین حامی معلولین استان کرمان مجمع خیرین حامی معلولین کشور حاضرشدند

که پس از برگزاری انتخابات با حضور تمامی نمایندگان مجامع خیرین حامی معلولین استانهای سراسر کشور ، خانم دکتر قدسیه بنی واهب مدیرعامل مرکز خیریه گلستان سلامت محل نگهداری و ساماندهی بیماران روانی مزمن کرمان با کسب اکثریت آراء بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره این مجمع انتخاب شد.
لشکری یادآور شد این انتخابات با حضور مقامات ارشد سازمان بهزیستی کشور ، معاونین مشارکتهای مردمی و موسسات خیریه استانها در تهران برگزار شد.