ردیف عنوان کارگاه آموزشی و تاریخ برگزاری حضور در کارگاه برگزار کننده محل برگزاری تعداد شرکت کننده مدت برگزاری
1- کارگاه منطقه ای کاهش آسیب ویژه کارکنان مراکز DIC استان کرمان ، هرمزگان ،سیستان و بلوچستان   * دانشکده بهزیستی کرمان 45 سه روز
2- کارگاه منطقه ای گروه درمانی ویژه روانشناسان مراکز خصوصی درمان اعتباد استان کرمان ، هرمزگان ، سیستان و بلوچستان   * دانشکده بهزیستی کرمان 48 سه روز
3- کارگاه شبکه سازی *   معاونت پیشگیری بهزیستی استان تهران 1 نفر  از کرمان سه روز
4- کارگاه TOT شبکه سازی *   معاونت پیشگیری بهزیستی کشور ، تهران 1 نفر  از کرمان سه روز
5- کارگاه منطقه آسیای مرکزی و خاورمیانه کاهش آسییب *   ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور و سازمان ملل 1 نفر  از کرمان سه روز
6- کارگاه مطالعات اجتماعی *   دانشکده فارابی 2 نفر  از کرمان چهار روز
7- کارگاه کلیات درمان اعتیاد *   استان همدان 1 نفر  از کرمان سه روز