ردیف عنوان فعالیت   فعالیت های انجام شده توضیحات
1- درمان اعتیاد در مرکز سرپائی دولتی ارائه خدمات درمانی به 1584 مراجعه کننده از مجموع 5 مرکز در سال 86 سه مرکز دولتی در سال 87 تعطیل شده اند
2- درمان اعتیاد در مراکز سرپائی خصوصی   ارائه خدمت به 13042 بیمار در 21 مرکز
3- سم زدایی بستری   ارائه خدمت به 499 بیمار در 2 مرکز
4- مراکز T.C   ارائه خدمت به 115 بیمار در یک مرکز
5- گسترش مراکز درمان اعتیاد خصوصی   راه اندازی 8 مرکز  سرپائی و اخذ مجوز MMT جهت 6 مرکز موجود